София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Въведение в наноелектрониката

Въведение в наноелектрониката

ЛЕКТОР: 
проф. д-р Валентин Видеков, еmail: videkov@ecad.tu-sofia.bg 

Получаване на основни първоначални познания за развитието на микроелектрониката в направлението наноелектроника и съпътстващите този процес промени в сродните свързани области на техниката и технологиите.

Изучават се основните етапи и направления в развитието на наноелектрониката и основните взаимовръзки на нанотехнологиите с наноелектрониката и нанотехниката.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Г.Младенов. Нанотехнологии и наноелектроника Акад.издателство «проф.М.Дринов», София, 2010.
2. Г. Младенов и колектив, Наноэлектроника: монография в 2 книгах: Киев-София: Освіта України, 2010
3. J.M.Martinez, Duart at all Nanotechnology for microelectronics and optoelectronics, Elsever B.V. 2006
4. Интернет сайтове и линкове указани в сайта. http://nanohub.org/reources/100