София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Микроелектронна схемотехника

Микроелектронна схемотехника

ЛЕКТОР:
доц. д-р. инж. Георги Ангелов, еmail: angelov@ecad.tu-sofia.bg 

Целта на обучението по "Микроелектронна схемотехника" е студентите да получат знания по съвременните схемотехнични принципи на синтеза на интегралните схеми и тяхното моделиране. Лабораторните упражнения дават умения по схемотехничен анализ на интегрални схеми. Получените знания и умения ще позволят на студентите да решават компетентно проблеми по микросхемотехниката.

Студентите се запознават със схемотехничните възможности, които осигуряват съвременните технологии за интегрални схеми. Разглеждат се принципите на микросхемотехниката на цифровите и аналогови интегрални схеми. Основно внимание се обръща на схемотехниката на СМОS интегралните схеми и тяхното моделиране, тъй като те са доминиращи в съвременната микроелектроника.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Атанасов А., Основи на микроелектрониката, Изд. „Техника”, София, 1992 г.
2. Вълков Ст., Микроелектронна схемотехника, Изд. „Техника”, София, 1995 г.
3. Таков Т., С. Цанова, Микроелектронна схемотехника, Ръководство за лабораторни упражнения, МП Издателство на ТУ-София, 2003 г.
4. Христов М., Р. Радонов, Б. Дончев, Системи за проектиране в микроелектрониката, МП Издателство на ТУ-София, 2004 г.
5. Манолов Е., Аналогови интегрални схеми: схемотехника и проектиране, МП Издателство на ТУ-София, 2000 г.