София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Техника на повърхностния монтаж

Техника на повърхностния монтаж

ЛЕКТОР:
проф. д-р Валентин Видеков, еmail: videkov@tu-sofia.bg

Студентите да получат основни познания по съвременната технология за производство на електронни изделия (платки, модули), да могат да отчетат технологичните особености при проектирането на такива изделия.

Изучават се основните раздели от технологията на повърхностния монтаж, като се набляга върху видовете елементи (прости, сложни, матрични) и процеси. Разглеждат се материалите, методите за нанасяне на паста, разполагането на елементите и спояването. Обърнато е внимание на контрола и ремонта.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Ray P. Prasad; Surface Mount Technology; Principles and Practice, Kluwer Academic Publishers; ISBN: 0412129213; 2nd edition; [April 1997];
2. Journal of SMT Articles, http://www.smta.org/knowledge/journal.cfm
3. Dr. J. Hwang; Lead-Free Solder - Technology & Applications For Environmentally Friendly Manufacturing, Electrochemical Publications; ISBN: 0901150401; [2001]
4. С.П.Кундас и др. Технология поверхностного монтажа Минск „Армити-Маркетинг” 2000 ISBN: 985-6320-64-Х
5. А.Грачев, Поверхностный монтаж Киев MCLAUT ISBN: 966-7635-30-9, 2003
6. В.Видеков, Р.Радонов Ръководство за лабораторни упражнения по техника на повърхностния монтаж Издателство на ТУ София 2004