София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Дисплеи

Дисплеи

ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж. Мария Александрова-Пандиева, еmail: m_aleksandrova@tu-sofia.bg ,
доц. д-р инж. Георги Добриков, еmail: georgi_hd@tu-sofia.bg 

Целта на обучението по "Дисплеи " е студентите да се запознаят с различните видове дисплеи, които се използуват за визуализиране на информация. Получените знания и умения ще им позволят бързо и компетентно да решават конкретни практически задачи.

Разглеждат се основните характеристики и технологичната реализация на дисплейните прибори. Изучават се технологията, конструкцията и управлението на плазмените, електролуминесцентните, електрохромните, електрофорезните дисплеи. Разглеждат се и най-новите, т.нар. органични дисплеи, разработени на базата на разтворими спрегнати полимери.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Ръсовска М., „Дисплеи” – лекции.
2. Панкова под ред., „Дисплеи”, пер с англ., М. ВьIсшая школа, 1982. Friend R. H., “Conjugated polymers. New materials for optoelectronic devices”, Pure Appl. Chem., 73, n.3, pp. 425-435, 2001