София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Публикации

Публикации

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Индия, финансиран от Фонд „Научни изследвания“

Ръководител: доц. д-р Мария Александрова-Пандиева

Ръководител на научния колектив от държавата партньор: Проф. д-р Аджая Кумар Сингх, Govt.V.Y.T.PG.Autonomous College Durg, гр. Дург, Индия

Участници от ТУ-София: доц. д-р Мария Александрова-Пандиева; проф. д-р инж. Валентин Видеков; доц. д-р инж. Георги Добриков; доц. д-р инж. Светозар Андреев; доц. дн инж. Ивайло  Пандиев; д-р инж. Георги Колев; маг. инж. Цветозар Цанев; маг. инж. Йорданка Вучева.

Анотация: По проекта е планиран синтез на безоловен стабилен перовскитен материал и изработване на високо стабилни, екологични и по-ефикасни ПСК, за да се осигури надеждна и евтина технология за по-чиста и здравословна околна среда. Освен това, слънчевата клетка ще бъде конструктивно оптимизирана чрез подходящ дизайн на електрода на предния панел (прозрачен проводящ слой), използващ проводящ полимер с вградени метални наночастици, който ще е приложим за различни оптоелектронни устройства, освен за слънчевите клетки. Това покритие може да изпълнява двойна функция и да служи едновременно като прозрачния електрод и транспортиращ слой за дупки, което прави конструкцията на клетката по-проста и по-евтина. Химическият синтез на перовскитните материали, характеризирането на тънките слоеве и тестването на стабилността ще се извършат в индийската организация, като се използва експертизата на екипа в областта на химията и физиката на материали за слънчева енергия. Инженерен дизайн на клетката (с отчитане на топлинни и оптични съображения), отлагане на многослойна структура с перовскитни слоеве, електрическо охарактеризиране на системно ниво и проектиране на съответната електроника за обработка на сигнали, ще се реализира в българската организация, като се използва експертизата на екипа в областта на технологии в електронното производство, микроелектроника, различни видове измервания и електронни вериги.

Специфични цели на проекта и очаквани резултати са:

- Синтез на безоловни перовскитни материали с висока стабилност.

- Увеличаване на ефективността на перовскитни слънчеви клетки чрез засилване на абсорбиращата способност на новосинтезираните материали, потискане на оптичните загуби от разсейване заради микроструктурата и/или грапавостта на слоевете.

- Придобиване на нови знания за вътрешните механизми на генерация на електрически заряд, подвижност на токонстелите, екстракция и други ефекти свързани с избора на материали.

- Засилване на съвместното сътрудничество между двете групи от България и Индия, за успешен двупосочен трансфер на знания.