София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Методи за нанасяне на слоеве в електрониката

Методи за нанасяне на слоеве в електрониката

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Мария Александрова-Пандиева, еmail: m_aleksandrova@tu-sofia.bg

Целта на обучението по “Методи за нанасяне на слоеве в електрониката” е студентите да получат знания и умения по технология на електронното производство в нейната част, свързана с формирането на функционални и защитни слоеве с приложение в електрониката и микроелектрониката.

Разглеждат се теми, пряко свързани с конкретните приложения на слоевете в електрониката, полупроводниковата техника, в хибридните микросистеми и мултичипнте модули, БМК, за градивни пасивни елементи и контактните системи, в PCB технологията. Студентите придобиват знания и умения върху базовите методи за формиране на слоевете и тестване на основните им параметри в конкретните изделия.