София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката

Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката

ЛЕКТОРИ:
Проф. д-р инж. Марин Христов, email: mhristov@ecad.tu-sofia.bg

Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с методите и подходите за автоматизиране на основните инженерни дейности в областта на микроелектрониката и по-специално с проектирането и тестването на интегрални схеми и системи.

Изучават се методите за автоматизирано проектиране и конструиране на интегрални схеми и системи, спецификата в проектирането на аналогови и цифрови схеми, функционално-логическо и топологично проектиране, въведение в езиците за хардуерно описание, тестване и диагностика на неизправности, схеми по поръчка, проектиране на технологични процеси и елементи, автоматизирано управление и контрол на производството на микроелектронни изделия.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Geiger, Allen, Strader, VLSI Design Techniques For Analog And Digital Circuits, New York, 1990;
2. Pucknell, Eshraghian, Basic VLSI Design - Systems and Circuits, New York, 1992;
3. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, Системи за проектиране в микроелектрониката, Учебник, София, 2004;
4. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, К. Михайлова, Д. Пукнева, О. Антонова, Д. Арабаджиев, Ръководство за лабораторни упражнения по Системи за проектиране в микроелектрониката, София, 2004;
5. Нанчева – Филипова, К., М. Христов, В. Христов, И. Панайотов, Използване на (v)HDL за анализ на електронен хардуер, София, 2004.