София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Функционална микроелектроника

Функционална микроелектроника

ЛЕКТОР:
проф. д-р Анна Стойнова, email: ava@ecad.tu-sofia.bg 

Студентите получават познания за алтернативата, която дава функционалната микроелектроника (ФМЕ) при решението на проблемите за физическа реализация на устройствата в съвременната електронна, компютърна и комуникационна техника.

Основни теми: Основни направления на функционалната микроелектроника; Фотоизлъчватели, фотоприемници, световоди и оптоелектронни микросхеми. Акустоелектроника; Линейни и матрични CCD; Магнитоелектроника; Тънки магнитни слоеве в микроелектронните запомнящи устройства; Ефекти в магнитни полупроводници. Ефекта на Гън в микроелектрониката; Криоелектронка; Ефекта на Джозефсон в микроелектрониката; Диелектрична електроника; Ефекти свързани с протичане на емисионни токове в неметални твърди тела; Хемотроника; Молекулярна микроелектроника и биоелектроника; Невронни микросхеми.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Gutlerres E., Low Temperature Electronics, Academic Press, 2008;

2. Johnson, Magnetoelectronics, Elsevier, 2004;

3. Wager R., Nanoelectronics and Information Technology, Wiley-VCH, 2003;

4. Willner I., Katz E., Bioelectronics, Wiley-VCH, 2003;

5. Campbel C., Surface Acoustic Wave Devices for Mobile and Wireless Communications, Academic press, 2007.