София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Проектиране на интегрални цифрови схеми и системи

Проектиране на интегрални цифрови схеми и системи

ЛЕКТОР:
доц. д-р. инж. Георги Ангелов, еmail: angelov@ecad.tu-sofia.bg 

Дисциплината има за цел да обобщи въпросите, свързани с проектирането и тестването на комплексни цифрови схеми и системи.

Изучават се езици за поведенческо описание на схеми и системи и по-специално езика VHDL, методите за функционално-логическо проектиране, тестване и диагностика на неизправности, особености при проектирането на специализирани цифрови интегрални
схеми.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Hodges, Jackson, Analysis And Design Of Digital Integrated Circuits, New York, 1990.
2. Geiger, Allen, Strader, VLSI Design Techniques For Analog And Digital Circuits, New York, 1990;
3. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, Системи за проектиране в микроелектрониката, Учебник, София, 2004;
4. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, К. Михайлова, Д. Пукнева, О. Антонова, Д. Арабаджиев, Ръководство за лабораторни упражнения по Системи за проектиране в микроелектрониката, София, 2004;
5. Нанчева – Филипова, К., М. Христов, В. Христов, И. Панайотов, Използване на (v)HDL за анализ на електронен хардуер, София, 2004.