София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Планиране и анализ на експерименти в електрониката

Планиране и анализ на експерименти в електрониката

ЛЕКТОРИ:
проф. д-р Анна Стойнова, e-mail: ava@ecad.tu-sofia.bg 

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за моделиране на многофакторни обекти и сложни процеси в електронните средства с методите на планиране на експеримента, както и за прилагане на съвременните методи за робастно проектиране на експерименти и анализ на данни при проектиране и производство на електронни изделия. В края на обучението си студентите ще могат да проектират, извършват и анализират научни експерименти с помощта на подходящи стратегии според различните ситуации.

Изучават се: Физично и математическо моделиране на сложни процеси; Редукция на сложни системи и анализ на моделите; Оптимизация на изследваните процеси. Мултиекстремумна повърхнина на отклика; Планиране, методология и организация на провеждане на експеримент; Планиране на регресионни експерименти от първи и втори порядък; Методи за планиране на експерименти при търсене на оптимални условия в електронното производство; Обработка и анализ на експериментални резултати; Откриване на най-съществените фактори, влияещи на изходния параметър на изследвания процес; Изследване на процеси в производствени условия - активни и пасивни експерименти; Приложение на схеми за анализ на градиентни грешки в производството на електронни средства.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Божанов Е., Иван Вучков. Статистически методи за моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти, Техника, С.,1983; 2.Douglas C. Montgomery, Design and analysis of experiments, 5th ed., John Wiley & Sons, 2004;

3. Rekab Kamel, Muzaffar Shaikh, Statistical Design of Experiments with Engineering Applications, Barnes & Noble, 2005.