София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Микроелектронни технологии за алтернативни източници на енергия

Микроелектронни технологии за алтернативни източници на енергия

ЛЕКТОРИ:
Доц. д-р инж.Красимир Денишев, еmail: khd@tu-sofia.bg

и доц. д-р инж. Мария Александрова, еmail: m_aleksandrova@tu-sofia.bg 

Студентите да получат знания за най-актуалните подходи за генериране на “зелена енергия”, технологията за изграждане на такива елементи в компактен вид, подходящ за мобилни приложения, свойствата на материалите, използвани за тяхното реализиране и основните им характеристики. Темите по дисциплината обхващат проектирането, производството и тестването на елементи, използвани за генериране на електрична енергия от загубена (разсейвана в пространството, като ненужна) енергия, като внимание се обръща на практическата работа с такива елементи.

В края на обучението си студентът ще познава най-актуалните материали, използвани за изграждане на микроелектронни елементи като алтернативни източници на енергия; ще е запознат със съвременните методи за оползотворяване на неелектрическата енергия от заобикалящата ни природа в електрическа енергия; може да проектира и реализира алтернативни източници на енергия в тънкослоен вид, прилагайки микроелектронните технологии, използвани за интегрални схеми; познава методите за измерване на техните електрофизични и оптични параметри и характеристики.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1 Shashank Priya, Daniel J. Inman: Energy Harvesting Technologies, Springer US, 2009.
2. Kong Bing, Tao Li, Waste Energy Harvesting: Mechanical and Thermal Energies, Springer, 2014.