София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Качество и надеждност в електрониката

Качество и надеждност в електрониката

ЛЕКТОР:
проф. д-р инж.Анна Стойнова, e-mail: ava@ecad.tu-sofia.bg 

Целта е студентите да се запознаят с основните изисквания за осигуряване на качеството и надеждността на електронната апаратура, организацията и провеждането на контрола при управление на качеството и надеждността; основните характеристики на статистическия контрол на качеството и надеждността; събирането и обработката на данни за качеството и надеждността.

Същност и етапи на изграждане на СУК - съвременни стандарти. Организация контрола на качеството в производството на електронни компоненти и апаратура. Количествени и качествени изисквания към надеждността на електронните изделия. Управление на надеждността и качеството - характеристика на методите за контрол. Анализ на проектната надеждност на системи с проста и с комплексна структура. Изпитване на проекта. Експлоатационни вариации на параметрите. Преход от оценка на качеството на функциониране към оценка на надеждността на електронните системи. Квалификационни тестове за електронни компоненти и модули. Основи на статистическия контрол на процесите. Видове контрол на изпитванията за оценка на качеството и на надеждността. Тестове за достоверност. Ускорени изпитвания и технологично трениране. Разпознаване и локализиране на отказите. Симулиране на откази.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Андонова А., Ф. Филипов, Изпитване и надеждност на микроелектронни изделия, И-во ТУ-София, 1998;

2. Hoang Pham, Recent Advantages in Reliability and Quality Engineering;

3. Kapur P. K., R. B. Grag, Contribution to Hardware and Software Reliability;

4. Shelemyahu Zacks, introduction to Reliability Analysis Probability Models and Statistics Methods;

5. Krishnaiah P. R., C. R. Rao, Quality and Reliability, 1991;

6. Андонова и др, Ръководство за лабораторни и семинари по качеството и надеждността на електронно оборудване, И-во ТУС, 2008.