София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Свръхголеми интегрални схеми

Свръхголеми интегрални схеми

ЛЕКТОР:
доц. д-р инж. Георги Ангелов, еmail: angelov@ecad.tu-sofia.bg 

Целта на обучението по " Свръхголеми ИС" е студентите да се запознаят с класификацията и особеностите на СГИС и технологията за тяхното получаване. Получените знания и умения ще им позволят бързо и компетентно да решават конкретни практически задачи.

Разглеждат се основните характеристики и технологичната реализация на свръхголемите интегрални схеми. Изучават се субмикронните технологии за CMOS, BICMOS и биполярни интегрални схеми. Подробно се разглеждат ограниченията при минимизиране на структурите на интегралните схеми.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Атанасов А. : Основи на микроелектрониката, изд. Техника, София 1992;

2. Манолов Е. : Аналогови интегрални схеми: схемотехника и проектиране, изд. на Техническия университет – София, София 2002; 3. Михов Г. : Цифрова схемотехника, изд. на Техническия университет – София, София 2000;

4. Puchner H. : Advanced Process Modeling for VLSI Technology, Technischen Universität Wien, 1996;

5. Velndrick A. : Deep Submicron CMOS ICs, Kluwert Academic Publishers, The Netherlands, 2000

6. Clein D, CMOS IC Layout. Concepts, Methodologies, and Tools, Newnes, Butterworth-Heinemann, Boston, 2000;

7. Uyemura Y. : Intorduction to VSLI Circuits and Systems, John Wiley & Sons Inc., New York 2001;

8. Wolf W. : Modern VLSI Design, Pearson Education, Singapore 2002;

9. Sze, S.M., Semiconductor Devices.Physics and Technology, John Wiley & Sons, New York 1985;

10. Etienne S. : http://intrage.insa-tlse.fr/~etienne