София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Микромодули и микроелектронни системи с автомобилно приложение

Микромодули и микроелектронни системи с автомобилно приложение

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Румен Йорданов, e-mail: yordanov@tu-sofia.bg ;
доц. д-р инж. Георги Ангелов, e-mail: angelov@ecad.tu-sofia.bg ;

Целта на учебната дисциплина е студентите да получат знания в областта на проектирането, конструкцията и технологията на съвременните електронни устройства и микросистеми в хибридно интегрално изпълнение, да се запознаят с различни конструкции и решения на системи за сигурност в съвременните автомобили и други транспортни средства, системи за управление и контрол на движението, микроелектронни системи за автономни транспортни средства, интелигентен транспорт и управление на хибридни автомобили.

Разглеждат се теоретичните основи на хибридните модули, конструкцията и технологията на изготвяне на пасивните и активните елементи и методите за изграждане на микроелектронни системи за автомобилно приложение. Изучават се подробно материалите, технологиите и операциите при изготвяне на хибридните микромодули. Студентите се запознават с нови материали, намиращи приложение в микроелектрониката, конструкции на различни микроелектронни системи за управление в транспортните средства, използвани схемни решения и др.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Daryl Ann Doane, Paul Franzon - Multichip Module Technologies and Alternatives: The Basics, Springer, 2014;

2. V A W Hillier - Hillier's Fundamentals of Automotive Electronics: Second Edition, Oxford University Press, 2014;

3. Peter Van Zant - Microchip Fabrication, Sixth Edition: A Practical Guide to Semiconductor Processing, McGraw-Hill Professional, 6 edition, 2013