София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Наноматериали

Наноматериали

ЛЕКТОРИ:
проф. д-р инж. Валентин Видеков, еmail: videkov@ecad.tu-sofia.bg ,

доц. д-р инж. Мария Александрова, е-mail: m_aleksandrova@tu-sofia.bg  

Студентите да се запознаят със състоянието и перспективите за близкото развитие на наноматериалите и нанотехнологиите. По време на лабораторните упражнения те ще получат и практическа представа за наноматериали и методите за тяхната идентификация.

По време на обучението си студентите ще получат теоретични познания за най-актуалните наноматериали в електрониката и практически ще се запознаят със съвременните методи, използвани за качествен и количествен анализ на наноматериалите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. А. Попов, Наноматериали и нанотехнологии, Изд. СУ-София, 2008.
2. Г. Младенов, Нанотехнологии и наноелектроника, Акад. издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2010.
3. C. Brechignac, P. Houdy, M. Lahmani, Nanomaterials and Nanochemistry, Springer, 2006.