София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Микроелектроника

Микроелектроника

ЛЕКТОР:
Доц. д-р инж. Румен Йорданов, еmail: yordanov@tu-sofia.bg 

 

Целта на обучението по " Микроелектроника" е студентите да се запознаят с основните
технологични и схемотехнични изисквания към микроелектронните изделия. Получените
знания и умения ще им позволят бързо и компетентно да решават конкретни практически
задачи.

Разглежда се проблематиката при проектирането на микроелектронни схеми и системи.
Обърнато е внимание на принципите на тяхното изграждане и особеностите свързани с
миниатюризацията на структурите и топологичната реализация на основни изграждащи
елементи.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1.Филипов Ф., Конструкция и технология на полупроводниковите прибори, София, Техника, 1988;

2. Христов М., Т. Василева, Е. Манолов, Полупроводникови елементи, София, Новизнания, 2007;

3. Millman J., Grabel A., Microelectronics, McGraw-Hill, New York, 2nd ed.,;
4. Razavi B., Fundamentals of Microelectronics, University of California, Los Angeles, John Wiley &
Sons, ISBN 978-0-471-47846-1, Printed in the USA, 2008.