София 1797, бул."Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3085
BG | EN

Учебни дисциплини - Системи за проектиране в микроелектрониката

Системи за проектиране в микроелектрониката

ЛЕКТОРИ:
доц. д-р инж. Росен Радонов, email: radonov@ecad.tu-sofia.bg 

Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с трите най-широко разпространени системи за проектиране в микроелектрониката CADENCE, SYNOPSYS, Mentor Grafics.

Изучават се основно три системи за проектиране, наложили се като световен индустриален стандарт: системи за пълно проектиране на аналогови, цифро-аналогови и цифрови интегрални схеми ( като пример се разглеждат CADENCE и Mentor Grafics ) и система за синтезиране и проектиране на цифрови интегрални схеми (SYNOPSYS).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, Системи за проектиране в микроелектрониката, Учебник, София, 2004;
2. Христов, М., Р. Радонов, Б. Дончев, К. Михайлова, Д. Пукнева, О. Антонова, Д. Арабаджиев,
Ръководство за лабораторни упражнения по Системи за проектиране в микроелектрониката,
София, 2004.